Acenaphthene 3D

Acenaphthene

Acenaphthene là gì?

Acenaphthene là một hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) bao gồm naphtalen với cầu nối etylen nối vị trí 1 và 8. Nó là một chất rắn không màu. Nhựa than đá bao gồm khoảng 0,3% hợp chất này.

Sản xuất và phản ứng

Acenaphthene 3D

Acenaphthene được điều chế lần đầu tiên từ nhựa than đá bởi Marcellin Berthelot. Sau đó, Berthelot và Bardy đã tổng hợp hợp chất này bằng cách chu kỳ hóa α-ethylnaphthalene. Trong công nghiệp, người ta vẫn thu được nó từ nhựa than đá cùng với dẫn xuất của nó là acenaphthylene (và nhiều hợp chất khác).

Giống như các isnes khác, nó tạo phức với các tâm kim loại có hóa trị thấp. Một ví dụ là (η6-acenaphthene) Mn (CO) 3 ]+

Sử dụng Acenaphthene

Nó được sử dụng trên quy mô lớn để điều chế anhydrit naphtalen dicarboxylic, là tiền chất của thuốc nhuộm và chất làm sáng quang học. Anhydrit naphtalen dicarboxylic là tiền chất của perylenetetracarboxylic dianhydrit , tiền thân của một số chất màu và thuốc nhuộm thương mại.

Sử dụng Acenaphthene

Hotline: 0989.204.876