Blog

Acenaphthene


Acenaphthene là gì? Acenaphthene là một hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) bao gồm naphtalen với cầu nối etylen nối vị…